Dharmniti E-Learning
Main Menu
DHG DLO DHA หน้าแรก ค้นหา ติดต่อ
หน้าแรก บัญชีการเงิน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร
 
 
webcome
pic สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) และให้ความเห็นชอบหลักสูตร “เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ” วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 9/2558เรียน ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน

      หลักสูตรอบรมออนไลน์ธรรมนิติ จะ "ปิดระบบรับลงทะเบียน" ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ 12:00 น. เป็นต้นไป และจะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560

     สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และต้องการอบรมนับชั่วโมงบัญชี CPD ในรอบปี 2559 ต้องเข้าอบรมให้จบและสอบให้ผ่าน ภายในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 23:00 น. เท่านั้น เนื่องด้วยธรรมนิติจะ "ปิดระบบการอบรมออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ 23:00 น. เป็นต้นไป และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2560 เช่นกัน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-555-0930 ถึง 2


หลักสูตร : เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี : วิชาบัญชี 6.30 ชั่วโมง
รหัสหลักสูตร
5901-06-001-108-01-E : สำหรับผู้ที่เริ่มอบรมและสอบผ่าน 1 ม.ค.59 ถึง 31 มี.ค.59
5904-06-001-108-02-E : สำหรับผู้ที่เริ่มอบรมและสอบผ่าน 1 เม.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย.59
5907-06-001-108-03-E : สำหรับผู้ที่เริ่มอบรมและสอบผ่าน 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ย.59
5910-06-001-108-04-E : สำหรับผู้ที่เริ่มอบรมและสอบผ่าน 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค.59
สำหรับผู้อบรมนับชั่วโมงบัญชี

     เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ามากำกับดูแล และเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรอบรมออนไลน์ e-learning ทั้งนี้หลักสูตรจะได้รับการอนุมัติเป็นไตรมาส ซึ่งรหัสหลักสูตรจะเปลี่ยนไปทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. การนับชั่วโมงเป็นไตรมาส
          • มกราคม - มีนาคม
          • เมษายน - มิถุนายน
          • กรกฎาคม - กันยายน
          • ตุลาคม - ธันวาคม
       1.1 ผู้อบรมต้องอบรมให้จบและสอบให้ผ่านภายในไตรมาสนั้นๆ
       1.2 หากผู้อบรมสมัครอบรมในเดือนสุดท้ายและเรียนไม่จบภายในไตรมาสนั้นๆ ทางสถาบันจะทำการเปิดระบบให้อบรมใหม่ให้ในไตรมาสถัดไป (หากสมัครอบรมก่อนเดือนสุดท้ายของไตรมาสจะต้องเรียนให้จบภายในไตรมาสนั้น)

  2. การสมัครเข้าอบรม e-learning จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีทุกครั้งส่งเอกสารได้ที่ อีเมล learning@dst.co.th หรือแฟกซ์มาที่
(02) 555-0933, (02) 555-0934

  3. ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถแจ้งการอบรมได้ทันทีครับ แต่เนื่องจากในการดำเนินการที่หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดเตรียมและกรอกข้อมูลของผู้ทำบัญชีลงในระบบพร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร Log การเข้าอบรมของท่านไปยังสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯเปิดให้หน่วยงานอบรมรวบรวมและส่งรายซื่อเป็นรายไตรมาส โดยจะส่งประมาณต้นเดือนแรกของไตรมาสถัดไปและสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว
     แต่ทั้งนี้หากท่านผู้ทำบัญชีประสงค์ที่จะแจ้งสถานการณ์อบรมที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯก็สามารถดำเนินการได้ เมื่อแจ้งสถานะแล้วระบบจะขึ้นข้อความว่า "รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ" เป็นการชั่วคราว โดยหลังจากตรวจสอบข้อมูลดำเนินการลงข้อมูลแล้วสถานะการจะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" โดยอัตโนมัติ ซึ่งอย่างไรก็ดี หลังจากที่แจ้งสถานะการอบรแล้ว ท่านสามารถไปตรวจสอบสถานะอีกครั้งว่าได้รับ "อนุมัติ" แล้วหรือไม่ในภายหลังต่อไป
     ส่วนข้อควรระวังในจุดนี้คือ หากผู้ทำบัญชีท่านใดขาดการต่ออายุสมาชิกกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท่านจะไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ หรือในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีท่านก็ไม่สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและครบถ้วน


หลักสูตร : กระบวนการจัดทำบัญชีต้นทุนแบบมืออาชีพ
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี : อยู่ระหว่างการจัดทำ


กรอบเวลาการเรียน

ผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตรสามารถเข้าใช้งานได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ชำระค่าอบรมและได้รับ Username และ Password โดยไม่จำกัดการเรียนซ้ำและจำนวนครั้งในการเข้าสู่ระบบ ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบถ้วนจนจบหลักสูตร จึงจะได้รับสิทธิเข้าสอบตามหลักเกณฑ์


อ่านต่อ


 •  
  เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ
  การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการก่อนหรือหลัง จากการดำเนินกิจการมักจะประสบปัญหาข้อมูลทางบัญชีและ เอกสารไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร บุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลทาง ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากรขาดการบริหารจัดการใน การวางระบบบัญชีที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาของ กฎหมายบัญชี หลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การเงิน และภาษีอากร ทำให้การดำเนินธุรกิจทราบข้อมูลในการนำไปใช้ ในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ต่อการตัดสินใจบริหารกิจการ

  ดังนั้นการวางระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีขั้นตอนและเอกสาร ประกอบอย่างไรบ้างเพื่อให้การบริหารกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภา


  image

  price
   


สเป็คเครื่อง
icon สมัครเรียน โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
icon ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน
icon ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงินภายใน 2 วันทำการ พร้อมกับอนุมัติรหัสผ่าน
icon เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ ทันที
icon เลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน (สามารถเลือกเรียนอันไหนก่อนก็ได้ แต่ต้องเรียนให้ครบทุกหัวข้อ)
icon เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อแล้ว ผู้เรียนจึงมีสิทธิทำข้อสอบได้
icon เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์แล้ว สามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองฉบับสำเนาผ่านระบบได้ทันที เเละระบบจะส่งสำเนาหนังสือรับรองให้ทางอีเมล์ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม