Dharmniti E-Learning
Main Menu
DHG DLO DHA หน้าแรก ค้นหา ติดต่อ
หน้าแรก บัญชีการเงิน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร
 
 
webcome
pic สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) และให้ความเห็นชอบหลักสูตร “เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ” วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 9/2558
หลักสูตร : เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ
รหัสหลักสูตร : 5810-06-001-254-05-E
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี : วิชาบัญชี 6 ชั่วโมงสำหรับผู้อบรมที่เรียนจบและสอบผ่านภายในเดือนธันวาคม 2558 สามารถไปทำรายการแจ้งการอบรมได้ทันที ที่ www.fap.or.th โดยค้นหาชื่อหลักสูตร "เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ" โดยเลือกหลักสูตรที่มีรหัสหลักสูตร 5810-06-001-254-05-E เมื่อแจ้งสถานะแล้วระบบจะขึ้นข้อความว่า "รอหน่วยงานยื่นรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา" ประมาณกลางเดือนมกราคม 2559 สถานะจะเป็น "อนุมัติแล้ว"โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งในกลางเดือนมกราคม 2559

สำหรับผู้อบรมนับชั่วโมงบัญชี

     เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ามากำกับดูแล และเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรอบรมออนไลน์ e-learning ทั้งนี้หลักสูตรจะได้รับการอนุมัติเป็นไตรมาส ซึ่งรหัสหลักสูตรจะเปลี่ยนไปทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. การนับชั่วโมงเป็นไตรมาส
          • มกราคม - มีนาคม
          • เมษายน - มิถุนายน
          • กรกฎาคม - กันยายน
          • ตุลาคม - ธันวาคม
       1.1 ผู้อบรมต้องอบรมให้จบและสอบให้ผ่านภายในไตรมาสนั้นๆ
       1.2 หากผู้อบรมสมัครอบรมในเดือนสุดท้ายและเรียนไม่จบภายในไตรมาสนั้นๆ ทางสถาบันจะทำการเปิดระบบให้อบรมใหม่ให้ในไตรมาสถัดไป (หากสมัครอบรมก่อนเดือนสุดท้ายของไตรมาสจะต้องเรียนให้จบภายในไตรมาสนั้น)

  2. การสมัครเข้าอบรม e-learning จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีทุกครั้งส่งเอกสารได้ที่ อีเมล learning@dst.co.th หรือแฟกซ์มาที่
(02) 555-0933, (02) 555-0934

  3. ผู้ทำบัญชีจะสามารถยื่นขอนับชั่วโมงได้ หลังจากทางสถาบันส่งหนังสือรับรองให้ประมาณต้นเดือนแรกของไตรมาสถัดไป (เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จะทำการอนุมัติหนังสือรับรองเป็นไตรมาส)


หลักสูตร : กระบวนการจัดทำบัญชีต้นทุนแบบมืออาชีพ
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี : อยู่ระหว่างการจัดทำ


กรอบเวลาการเรียน

ผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตรสามารถเข้าใช้งานได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ชำระค่าอบรมและได้รับ Username และ Password โดยไม่จำกัดการเรียนซ้ำและจำนวนครั้งในการเข้าสู่ระบบ ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบถ้วนจนจบหลักสูตร จึงจะได้รับสิทธิเข้าสอบตามหลักเกณฑ์


อ่านต่อ


 •  
  เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ
  การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการก่อนหรือหลัง จากการดำเนินกิจการมักจะประสบปัญหาข้อมูลทางบัญชีและ เอกสารไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร บุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลทาง ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากรขาดการบริหารจัดการใน การวางระบบบัญชีที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาของ กฎหมายบัญชี หลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การเงิน และภาษีอากร ทำให้การดำเนินธุรกิจทราบข้อมูลในการนำไปใช้ ในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ต่อการตัดสินใจบริหารกิจการ

  ดังนั้นการวางระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีขั้นตอนและเอกสาร ประกอบอย่างไรบ้างเพื่อให้การบริหารกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภา


  image

  price
   


สเป็คเครื่อง
icon สมัครเรียน โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
icon ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน
icon ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงินภายใน 2 วันทำการ พร้อมกับอนุมัติรหัสผ่าน
icon เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ ทันที
icon เลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน (สามารถเลือกเรียนอันไหนก่อนก็ได้ แต่ต้องเรียนให้ครบทุกหัวข้อ)
icon เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อแล้ว ผู้เรียนจึงมีสิทธิทำข้อสอบได้
icon เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์แล้ว สามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองฉบับสำเนาผ่านระบบได้ทันที เเละระบบจะส่งสำเนาหนังสือรับรองให้ทางอีเมล์ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม